درباره ما

گروه خدمات فنی مهندسی الکترو توان ماهان با نگرش و رویکردی تحقیقاتی ، با تصویب خط مشی وارائه هفت اصل معرفی شده در سال 1382 با تکمیل کادر تخصصی خود شروع به فعالیت نموده است.موسسین شرکت فعالیت تخصصی خودرا از اواخر دهه گذشته شروع نموده اند که شامل دسته وگروه های تخصصی زیر می باشد.

 

1- مدیریت

 Management

2- گروه فرآیند

Process

3- گروه تامین تجهیزات

Supply

4- گروه برق صنعتی

Industrial Power

5- گروه سیستم های حفاظتی ودوربین های مدار بسته

Security

6- گروه برق روشنایی

Lighting

7- گروه مخابرات

Comsat

 

 

 

 

 

فعالیت های سازماندهی شده با توجه به تنوع تخصص ،امکان ارائه خدمات تخصصی ویژه در زمینه های مورد نظر وهمچنین خدمات مهندسی یک پارچه در پروژه ها با نیازمندی های تخصصی چند گانه را دارا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

2- بیانیه خط مشی سازمان

 

بسمه تعالي

 

شركت خدمات   فنی مهندسی الکتروتوان ماهان

 

باعنایت به روند پرشتاب فعالیت ها و طرح های عمرانی  در کشور، نیاز سازندگان به تامین تجهیزات  باکیفیت  و با امید به مسئلت باری تعالی ومساعدت ومشارکت همه جانبه پرسنل سازمان،  بدین وسیله اعلام می نماید که موارد زیر را به عنوان سرلوحه فعالیت های خود قرارداده است.

 

ـ- درنظر گرفتن مفهوم کیفیت به معنای میزان انطباق خدمات ارائه شده با خواسته هاوانتظارات مشتریان در زمینه های مرغوبیت انجام خدمات، قابل قبول بودن قیمت ها وتحویل به موقع در تمامی فعالیت های فردی و گروهی در سازمان .

 

ـ- برنامه ریزی  ارائه خدمات مطابق با نیازهای شناسایی شده مشتریان.

 

-ـ جلب رضایت مشتریان به عنوان سرلوحه اصلی فعالیت ها.

 

ـ برنامه ریزی خدمات ، به نحوی که امکان همکاري نمودن مشتریان وکارفرمایان در نظارت برفعالیت ها وارائه پیشنهادات را افزایش  میدهد .

 

-امکان سنجی پروژه ها و قراردادها وعقد قرارداد فقط در صورت توانایی برآورده سازی تعهدات از جانب شرکت.

 

- ارزیابی مستمر تامین کنندگان کالا وخدمات.

 

- ارتقاء سطح کیفی کالا وخدمات ارائه شده از تامین کنندگان با ارائه راهکارهای عملی .

 

- هدف گذاری های کمی، قابل ارائه به سازمانهای ذینفع ومشتریان ، پایش آنها.

 

- رعایت موارد ایمنی در کارگاهها ودفاتر.

 

- تحقیقات ونوآوری در عرصه های فنی  و مدیریتی  به عنوان  مزیت رقابتی سازمان .

 

موارد اشاره شده به عنوان اهداف کلان سازمان قرار خواهد گرفت وتمامی پرسنل با ارائه راهکارها وپیشنهادات در جهت برنامه ریزی تحقق اهداف کلان ومستند سازی فعالیت ها جهت ارائه به مشتریان ومراجع در صورت خواست ایشان، همت خواهند گمارد.

 

                                                    محمد نوری - نماینده پرسنل سازمان

 

3- خلاصه نظامنامه

 

     گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان با درنظر گرفتن  مدل و  الزامات استانداردهای بین المللی مدیریت   PMBOK:2004 مدیریت کیفیت پروژه

 

ISO10006:2003 مدیریت کیفیت پروژه

 

 ISO 10015: 2007مدیریت کیفیت آموزشی

 

 ISO 9001:2008 مدیریت کیفیت

 

ساختار برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های خود را با رویکردی فرایندی تطبیق داده است .

 

ساختار کلی سیستم  سازمان با در نظر گرفتن بیانیه خط مشی و زمینه کاری خود در شکل شماره1 نشان داده شده است .

 

با درنظر گرفتن روش موسوم به (PDCA) در تمامی فرایند ها اقدام به کنترل فعالیت های خود وبهبود مداوم در آنها نموده است .

 

Plan : برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف و الزامات فرایند برای دستیابی به نتایج با درنظر گرفتن الزامات، خواسته های کارفرماو نتایج حاصل از پایش فرایند ها

 

Do  : انجام برنامه ریزی های صورت گرفته

 

Check  : ارزیابی نتایج حاصل گردیده با کنترل کیفی فرایندها، میزان دستیابی به تعهدات کاری در قبال کارفرما و اهداف شاخص های فرایند

 

Act : اقدامات بهبود و اصلاحی مطابق با نتایج حاصل از عملیات چک نمودن خروجی های فرایندها .

 

خواسته ها و الزامات کارفرما :

 

تمامی برنامه ریزی ها وسازمان دهی ها در گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان با توجه به نیازها وتقاضاهای شناسایی شده کارفرما در فرایند معرفی خدمات و اخذپروژه شکل می گیرد، این انتظارات کارفرما است که مبنا و نقطه شروع فعالیت هاست . که در فرایند مذبور در جریان کاریابی مطابق با فرم گزارش اولیه پروژه (صدای مشتری)به شماره Frm-Ass-01 مشهود می گردد و مبنای تمامی برنامه ریزی ها قرار می گیرد .

 

واحد برنامه ریزی شرکت بلافاصله به تعیین مدیر پروژه تهیه پیشنهاد فنی اقدام می نماید و مطابق با برنامه ارائه شده و مصوب از جانب مدیر پروژه مذکور تیم تهیه پروپوزال فنی سازماندهی می گردد . و مطابق با برنامه پسشنهاد فنی ارائه می گردد .

 

ریز قیمت ها توسط کمیته برآورد،  مطابق با تعرفه های مصوب گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان در اسرع وقت به کارفرمای محترم ارائه یا ارسال می گردد .

 

پس از بررسی و اظهار نظر کارفرمای محترم و پی گیری های مسئول بازاریابی، قرارداد همکاری با امکان سنجی توانایی سازمان دربرآورده سازی تعهدات  مطابق با فرم امکان سنجی تعهدات به شماره Frm-Eva-03 تنظیم می گردد . در صورت عدم توانایی یا تردید در برآورده سازی تعهدات موضوع به اطلاع کارفرما رسیده و عذر خواهی می گردد. و موضوع برای بررسی واقدامات بهبود به نماینده مدیریت به عنوان مدیر میانی ارجاع داده می گردد.

 

چنین سیستمی شانس انتخاب صحیح کارفرما، عدم ارائه اطلاعات ناصحیح از جانب پیمانکار و سهولت نظارت وهمکاری کارفرما در طول فرایند های تحقق خدمات (اجرا) را افزایش خواهد داد .

 

مدیریت کار (پروژه) :

 

همانطور که در شکل نشان داده شده است، پس از فرایند معرفی خدمات واخذ پروژه، فرایند مدیریت پروژه شروع به فعالیت می نماید .

 

انتخاب مدیر پروژه از واحد برنامه ریزی به عهده مدیریت برنامه ریزی و تصویب مدیریت ارشدگروه، شروع فعالیت سازماندهی، پروژه می باشد . مدیر پروژه اقدام به نیاز سنجی منابع انسانی، مصالح و تجهیزات لازم، می نماید و با مستقر گردیدن در واحد برنامه ریزی اقدام به تهیه برنامه زمان بندی، تعیین مسیر بحرانی، چارت سازمانی پروژه و با هماهنگی واحد های مجری اقدام به تخصیص منابع، می نماید. درجریان این سازمان دهی نیاز به منابع و تامین آنها مشخص می گردد . و مطابق با رویه فرآیند ارزیابی تامین کنندگان و خرید منابع مورد نیاز تامین خواهد گردید . لازم به ذکر است که گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان اقدام به تهیه لیست تامین کنندگان خدمات و تجهیزات ذیصلاح نموده است و واحد تامین، ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان با ارزیابی مستمر و ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقاء و جایگزینی ایشان تلاش می نماید .

 

مدیر پروژه مسئول پی گیری تحقق تعهدات قرارداد در گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان می باشد . و از طریق صورتجلسه  با کارفرمای محترم گزارشات میزان پیشرفت کار و مشکلات احتمالی پروژه و نظرات اصلاحی کارفرما را به مدیریت ارشد  ارائه می دهد. .

 

نظارت بر فعالیتهای تحقق خدمات :

 

نظارت کیفی بر فعالیتهای اجرایی توسط گروه نظارت فنی پروژه در طول فرایند اجرا انجام می پذیرد و پذیرفته شدن یا دوباره کاری های محصول نامنطبق به مدیریت ارشد ارائه می گردد . مدیر پروژه، مسئول حسن انجام پروژه و واحد مدیریت کیفیت مسئول پایش و بهبود خدمات می باشد . اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه با عارضه یابی و شناسایی علل عیوب، توسط تیم حل مسئله با تکنیک 8D و مساعدت گروه تخصصی مدیریت تعیین و اجرا خواهد شد نتایج اثر بخشی آن توسط نماینده مدیریت در امر کیفیت در مهلت مقرر چک خواهد گردید .

 

ارزیابی رضایت کارفرما / مشتری :

 

تقریبا در اواسط انجام کار و بعد از اتمام کار فرمهای نظر خواهی از کارفرما به شماره  Frm-Eva-04 توسط واحد مدیریت کیفیت به کارفرمای گرامی تحویل داده می شود . مدیرعامل در جلسه ای با گروه نظارت فنی، نماینده مدیریت در امر کیفیت  و مدیر پروژه اقدام به آنالیز نظرات و اقدامات اصلاحی می نماید وگزارشی از اقدامات انجام شده به کارفرمای گرامی ارسال می گردد.

 

رسیدگی به شکایات و انتقادات کارفرما :

 

کارفرما در تمامی موارد محق است با شماره تلفن 09122106056 اختصاص یافته به انتقادات کارفرما نظرات خود را ارائه دهد. مدیر عامل مستقیما موظف به رسیدگی سریع و ارائه گزارش به کارفرما می باشد.

 

ایمنی در کارگاه و فعاليت هاي اجرايي :

 

گروه خدمات فني مهندسی الكترو توان ماهان جهت ایمنی و جلوگیری از صدمات احتمالی با ارائه آموزشهای لازم به تکنسین ها وکارشناسان خدمات و بیمه نمودن پرسنل کارگاه تعهد خود را اعلام نموده است . مطابق با هر پروژه، طرح  HSE ،توسط مسئول HSE طراحی می گردد که درآن ریسکها و خطرات بالقوه شناسایی و روش های کنترل آنها پیش بینی می گردد این طرح از جانب تمامی پرسنل مرتبط لازم الاجرا می باشد .

 

مستند سازی فعالیت ها، پایش و تحلیل و بهبود مستمر:

 

تمامی فعالیت ها مطابق با شکل شماره یک، توسط مسئولین مشخص شده در سازمان مستند می گردد و در دوره های سه ماهه مورد جمع بندی وتجزیه تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحلیل ها جهت بازنگری در استراتژی ها، اهداف، برنامه ریزی ها و منابع می گردد.

 

ارزیابی، بازنگری و کنترل بازنگری ها در سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی :

 

ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت به صورت برنامه های سه ماهه ، توسط نماینده مدیریت در سيستم يكپارچه به صورت پروژه ای با گروه تخصصی مدیریت، انجام می گیرد این ارزیابی شامل تمامی تامین کنندگانی که به صورت مستقیم در تحقق خدمات نقش داشته اند را نیز شامل خواهد شد .

 

بازنگری ها در سیستم توسط برنامه شش ماهه بازنگری در سیستم، توسط هیئت مدیره با ارائه گزارش بازنگری مدیریت توسط نماینده مدیریت در سيستم مديريت يكپارچه انجام می گردد. این گزارش شامل بازخورد ها از کارفرمایان، عملکرد فرایندها، انطباق محصول، نتایج ممیزی ها،گزارش وضعیت اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود، گزارش وضعیت خروجی های بازنگری های قبلی و پیشنهادات بهبود خواهد بود. کنترل بازنگری های دوره ای و اتفاقی پیشنهاد شده در برنامه ریزی های سیستمی، توسط کنترل مدارک نظام مديريت يكپارچه مستقر در سازمان با بهره گیری از مستند سازی فعالیت ها، رویه تصویب مدارک، کدگذاری مدارک و کنترل توزیع مدارک قابل دستیابی است .

 

 

 

   گروه الكترو توان ماهان آمادگی همه جانبه در ارائه اطلاعات به مشتریان در ارتباط با سوابق انجام فعالیت ها،نتایج حاصل از پایش محصول وشاخص ها، اقدامات اصلاحی جهت رفع عیوب، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری از عیوب و سایر اطلاعات را اعلام می نماید.

 

 

 

                                                                                   مهدی محبوبی -   نماینده مدیریت در سيستم مديريت يكپارچه

 

4-  لیست پرسنل تخصصی سازمان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

بخش تخصصی

1

محمد نوري

ليسانس

برق صنعتي و قدرت

دانشگاه آزاد اصفهان

Industrial Power - lighting

2

محمد جوادی

لیسانس

برق قدرت

دانشگاه آزاد تهران

Process

فوق لیسانس

انرژی های تجدید پذیر

دانشگاه علوم تحقیقات

Supply

3

شیرزاد علیپور

ليسانس

برق قدرت

دانشگاه آزاد زنجان

Lightning

4

هاشم خانی

لیسانس

برق قدرت

دانشگاه آزاد ساوه

Lightning

5

غلامرضا جوادی

فوق لیسانس

مدیریت سیستم

و بهره وری

دانشگاه تربیت مدرس

Management

6

مهدي محبوبي

ليسانس

كامپيوتر- نرم افزار

دانشگاه آزاد تهران

Security

7

عباس نوري

ديپلم

دیپلم برق صنعتی

سازمان فنی و  حرفه ای

Lightning

8

پیمان بامدادی

لیسانس

مخابرات

دانشگاه آزاد تهران

Comsat - Security

9

رويا گلپور

ليسانس

حسابداري

دانشگاه آزاد تهران

Management


 

 

 

 


 

5-  چارت سازمانی شرکت الكترو توان ماهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6-  برخی از پروژه های اجرایی شرکت

 

زمینه همكاري

نام پروژه

رديف

طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي تابلوهاي مدار فرمان ، بانك خازن و ساير تابلوها- سيني كشي و كابل كشي كابلهاي فشار قوي و ضعيف-كابل كشي كابلهاي تلفن و مخابرات-نصب و راه اندازي سيستم پيجينگ-نصب و راه اندازي دوربينهاي مدار بسته-نصب و راه اندازي ترانسفورماتور-نصب وراه اندازي موتورهاي سه فاز و تكفاز-سيم كشي روشنايي محوطه و قسمت اداري –تامین و نگهداری کارخانه

كارخانه افزون پلاست -كاشان

1-

طراحي، ساخت و نصب و راه اندازي تابلوهاي مدار فرمان ، بانك خازن و ساير تابلوهاي روشنايي- سيني كشي و كابل كشي كابلهاي فشار قوي و ضعيف-كابل كشي كابلهاي تلفن ومخابرات-سيم كشي روشنايي محوطه و قسمت اداري

کارخانه مهران-تهران- صفادشت

2-

تامين كليه تجهيزات روشنايي، اعلام حريق، ژنراتور و یو پی اس و اجرای پروژه

مجري طرحهاي اجرايي نيروي انتظامي تهران

3-

کابل کشی و نصب و راه اندازی روشنایی و تابلوهای مدار فرمان و خازن- کابل کشی نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق

کارخانه فارما شیمی-تهران-اتوبان آزادگان

4-

طراحی و نصب و راه اندازی و کابل کشی دوربینهای مدار بسته واعلام سرقت

کارخانه سیمان ورامین

5-

تهیه و نصب و راه اندازی سیستم صوتي و پیجینگ ساختمان معاونت اجتماعی امور شهری و نواحی 1،2،3 و کلیه فضای سبز و پارکهای منطقه10

شهرداری منطقه 10- تهران-خیابان آزادی

6-

طراحی و راه اندازی اتاق سايت

دانشگاه صنعتی شریف – تهران– خیابان آزادی

7-

تعویض و تعمیر تابلوهای فرسوده قدیمی-تقویت کابل برق تابلوها – تامین و نگهداری تاسیسات برقی کارخانه

کارخانه پلاملامین-کاشان

8 -

ارت کشی و ایمن سازی کلیه سالنها و تجهیزات و تابلو برق و اتصال به چاه ارت

شرکت اتوبوسرانی-تهران- منطقه 7 شهرری

9-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته و دزد گیر

كارخانه توليد  تشك داتيس

10-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته و دزد گیر

صرافی آپادانا – تهران- شهرک آپادانا

11-

طراحی و نصب و راه اندازی دوربینهای مدار بسته اتاق عمل و انتقال تصویر از طریق رادیو

بیمارستان دی-تهران- پایینتر از میدان ونک

12-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته

کارخانه آدیسان

تولیدکننده شوفاژهای برقی

13-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته واعلام سرقت

سيم كشي وكابل كشي برق روشنايي

انبارمحصولات  شيرين عسل

14-

نصب و راه اندازی دوربینهای مدار بسته- کابل کشی کابل برق وراه اندازی دستگاههای سه فاز-کابل کشی کابل مخابرات وراه اندازی سیستم سانترال و تامین و نگهداری

شرکت فولاد حامیران- تهران

15-

طراحی ، ساخت و نصب تابلو برق- کابل کشی،داکت کشی و راه اندازی سیستم شبکه

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي و دوربینهای مدار بسته و اعلام سرقت

راه اندازی دستگاهها و کوره-کابل کشی کابل مخابرات وراه اندازی سیستم سانترال و تامین و نگهداری

كارخانه نگارستان

توليد پخت سوم کاشی و سرامیک

16-

اجراي سيستم روشنايي خوابگاهها و انبار

كاخ سعد آباد

17-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته واعلام سرقت

شركت آهن قرمزتوليد كننده وتوزيع كننده فرآورده هاي فلزي

18-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي و دوربینهای مدار بسته به صورت شبكه

شركت نوند-  طراح ومجري بيلبوردهاي تبليغاتي

19-

اجرای پروژه برق صنعتي و ناظر بر اجراي برق  روشنایی کلیه بازار مبل و اجرای روشنایی و نور پردازی محوطه

بازارمبل ایران

20-

تامین و نصب و راه اندازی ژنراتور

نیروی انتظامی راهور قزوین

21-

طراحی و اجرای سیستم روشنایی و نور پردازی کلیه پروژه

تالار و رستوران مریم

کاشان

22-

نصب و راه اندازی سيستمهاي حفاظتي، دوربینهای مدار بسته

پروژه فرهنگی ورزشی حضرت رقیه واقع در ولنجک

-23

اجرای سیستمهای حفاظتی و نگهداری

پمپ بنزین 105 شهر ری

24-

اجراي سيستم صوتي سالن آمفي تاتر و دوربينهاي مدار بسته،ویدیو پرژکتور و برق روشنایی

سازمان فني و حرفه اي

25-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}